Instuderingsfrågor till kursen jag läser. Boken vi använder är Den Nya Affärsredovisningen av Per Arvidson, Thomas Carrington och Gustav Johed.

***

Ekonomisk information – grund för beslutsfattande

Vad är redovisning?

* Visa

Vilka är företagets intressenter?

* Visa


Redovisningens grunder

Vilka är de tre rapporterna som behövs för att fastställa hur konsekvenserna har blivit av ett företags affärshändelser?

* Visa


Varutransaktioner

Hur kan en varutransaktion beskrivas?

Moms?

* Visa

Fakturan?

Kreditnota?

Dröjsmålsränta?
Kundfordringar?
Leverantörsskulder?

Utländsk valuta?


Andra affärshändelser

Personalkostnader

Fastigheter

Värdepapper

Factoring och leasing

Aktiebolagets inkomstskatt

Årets beskattningsbara resultat

Skattekonto hos Skatteverket


Årsbokslut- Tillgångar

Introduktion till bokslut, bra video på youtube

* Visa

Konteringsnyckel

KontotypKlassDebetKredit
Tillgångar1ökarminskar
Eget kapital, skulder2minskarökar
Intäkter3minskarökar
Kostnader4-7ökarminskar

Årsbokslut- Skulder och eget Kapital

Vad är en skuld?

* Visa

Vilka tre kriterier måste vara uppfyllda för att en förpliktelse ska få redovisas som en skuld?

* Visa

Vilka poster ska företagets skulder redovisas på enligt ÅRL?

* Visa

Vilka skulder ska enligt ÅRL redovisas som avsättningar?

* Visa

Förklara räkenskaplig avskrivning enligt huvudregeln?

* Visa

Förklara kompletteringsregeln?

* Visa

Vilka år ska ett emissionsprospekt innehålla?

* Visa

Vad är bokslutsdispositioner?

* Visa

Vad är 3:12 reglerna ?

* Visa


Externa rapporter

Vad står det i ÅRL, 7 kap.

* Visa


Hållbar redovisning

https://eterne.se/wp-content/uploads/2016/01/eterne_hr_digital.pdf

Så här skriver Nordea om ESG:

* Visa


Räkenskapsanalys

Vad är det för information som söks när räkenskaperna analyseras?

* Visa

Vad är räntabilitet?

* Visa

Vad är rörelseresultatet?

* Visa

Räntabilitet på eget kapital före skatt =?

* Visa

Räntabilitet på eget kapital efter skatt =?

* Visa

Sysselsatt kapital =?

* Visa

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital =?

* Visa

Vinstmarginal (VM) =?

* Visa

Kapitalets omsätningshastighet (KOH) =?

* Visa

Räntabilitet på sysselsatt kapital (VM, KOH) =?

* Visa

Vad är soliditet?

* Visa

Vilket är det vanligaste soliditetsmåttet och hur beräknas det?

* Visa

Anläggningsgrad = ?

* Visa

Räntetäckningsgrad = ?

* Visa

Samband mellan räntabilitet och soliditet = ?

* Visa

Vad menas med likviditet?

* Visa

Kassalikviditet =?

* Visa

Balanslikviditet =?

* Visa

Rörelsekapital =?

* Visa


Kassaflödesanalys

Vad är kassaflödesanalys och vilka tre delar brukar den delas upp i?

* Visa