Redovisningsekonomikurs

Målet med kursen är att få färdigheter så att det blir möjligt att självständigt kunna upprätta den löpande redovisningen för ett mindre/medelstort företag och organisationer, samt kunna genomföra avstämningar och periodiseringar.Innehåll

Löpande bokföring
Lagar och Regler
Årsbokslut Årsredovisning
Periodiseringar
Koncernredovisning
Företagsanalys
Personalbeskattning
Företagsbeskattning och deklaration

Kapitel Ett
***

Affärsredovisningens syfte

Redovisningens två uppgifter

Intressentmodellen

Lagar

Resultaträkningen

Balansräkningen

Nyckeltalsanalys / Räkenskapsanalys


Definitioner

Affärshändelse: transaktioner med omvärlden

Balanslikviditet: definieras som kvoten mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
Balansomslutning: Summan av ett företags tillgångar respektive summan av skulder och eget kapital kallas 
omslutning (balansomslutning).

Kassalikviditet: Formeln för att räkna ut den är: 
omsättningstillgångar (ibland även inklusive outnyttjad checkräkningskredit) exklusive lager delat med kortfristiga skulder inklusive föreslagen utdelning. En tumregel är att kassalikviditeten ska ligga på minst 100 %.

Likviditet: Likviditet är ett ord som kan användas i flera sammanhang för att illustrera betalningsförmåga eller förmåga att erhålla kontanter.

Lönsamhet: innebär att ett företags intäkter är större än dess kostnader. Lönsamhet kan beskrivas som företagets vinst.

Soliditet: Det egna kapitalet dividerat med balansomslutningen

Kap 6 Några andra affärshändelser


UPPBÖRD AV PRELIMINÄR SKATT FÖR ANSTÄLLDA Uppbörden av preliminär skatt är samordnad med uppbörden av arbetsgivaravgifter. Både arbetsgivaravgift och de anställdas skatter ska redovisas och betalas senast den 12:e i månaden efter den då löneutbetalningen gjordes (uppbördsmånad).

PRELIMINÄR SKATT, ARBETSGIVARAVGIFT OCH EURO Om företagets redovisningsvaluta är euro, räknas summa preliminär skatt och summa arbetsgivaravgift i deklarationen till Skatteverket om till kronor enligt utbetalningsdagens kurs.

ARBETSGIVARDEKLARATION SKA SKE PÅ INDIVIDNIVÅ

Konton för löner 2710 personalskatt 2730 Lagstadgade soc. avg. och särskild löneskatt, 2920 upplupna semesterlöner, 2940 upplupna lagstadgade soc. avg. och andra avgifter, 7010 löner, 7510 lagstadgade soc. avg.

68xx kostnader för inhyrd personal

FASTIGHETER

5010 lokalhyra, 1110 byggnader 1130 mark

LAGFART får man genom registrering av fastighetsköp hos inskrivningsmyndigheten.

AVTAL om fastighetsköp måste vara skriftlig

FASTIGHETSBEVIS utfärdas av inskrivningsmydigheten och lämnar upplysning om
– vem som har lagfart på fastigheten
– vilka inteckningar som belastar fastigheten

LAGFARTSSTÄMPEL

TAXERINGSVÄRDE
– åsätts vart femte år av taxeringsmyndigheterna
-består av markvärde och byggnadsvärde

51xx FASTIGHETSKOSTNADER 5110 tomträttsavgäld, 5120 el för belysning, 5130 värme, 5140 vatten och avlopp, 5160 städning och renhållning, 5170 reparation och underhåll av fastighet, 5190 övriga fastighetskostnader (bl. a. 5192 Fastighetsförsäkringspremier)

3910 hyresintäkter, 7821 avskrivning på byggnader krediteras värdeminskningskontot 1119

VÄRDEPAPPER

1310 andelar i koncernföretag
1311 andelar i svenska dotterföretag
1312 andelar i utländska dotterföretag

1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag
1330 Andelar i intresseföretag
1338 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag

1350 andelar och värdepapper i andra företag
1351 andelar i börsnoterade företag
1352 andra andelar

1358 ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper

Definitionen av intresseföretag utgår från att ett företag har ett ägarintresse i en juridisk person. Med ägarintresse avses ett innehav av andelar i ett annat företag som är avsett att främja verksamheten i ägarföretaget genom att skapa en varaktig förbindelse med det andra företaget...

8010 utdelning på andelar i koncernföretag, 8110 utdelning på andelar i intresseföretag, 8210 utdelning på andelar i andra företag

8340 utdelning på kortfristiga placeringar

FACTORING Belåning eller försäljning av kundfordringar (öppna fordringar, ej växlar)

AKTIEBOLAGETS INKOMSTSKATT

Aktiebolag och ekonomiska föreningar är skattskyldiga till statlig inkomstskatt 21,4 % (år 2019) och 20,6 % (år2021)

Skattekonto hos Skatteverket

Konto 1630/2850 ska alltid stämma överens med det kontobesked som företagen får från Skatteverket en gång varje månad.

Kap 7
Årsboksluttillgångar

Årsbokslutet består av resultaträkning och balansräkning samt noter med kompletterande upplysningar till dessa.

Lagens regler för redovisning och beskattning

För alla näringsidkare gäller BFL och ÅRL och normgivarnas uttolkningar av dessa.

Vid värdering av tillgångar och skulder måste även skattelagstiftningen beaktas. Inkomstskattelagen IL.

DE CIVILRÄTTSLIGA VÄRDERINGSREGLERNA är maximivärderingsregler, dvs de fastställer de högsta belopp vartill tillgångarna får tas upp i balansräkningen.

DE SKATTERÄTTSLIGA VÄRDERINGSREGLERNA är minimivärderingsregler, dvs de fastställer de lägsta belopp vartill tillgångarna får tas upp när det gäller att fastställa den skattemässiga inkomsten.

Årsbokslutet – två funktioner

ÅRSBOKSLUTETS TVÅ FUNKTIONER 1. Resultatberäkning 2. Bokslutspolitik

Tillgångar – ett teoretiskt perspektiv