Instuderingsfrågor till kursen jag läser. Boken vi använder är Den Nya Affärsredovisningen av Per Arvidson, Thomas Carrington och Gustav Johed.

***

Ekonomisk information – grund för beslutsfattande

Vad är redovisning?

* Visa

Vilka är företagets intressenter?

* Visa


Redovisningens grunder

Vilka är de tre rapporterna som behövs för att fastställa hur konsekvenserna har blivit av ett företags affärshändelser?

* Visa


Varutransaktioner

Hur kan en varutransaktion beskrivas?

Moms?

Fakturan?

Kreditnota?

Dröjsmålsränta?
Kundfordringar?
Leverantörsskulder?

Utländsk valuta?


Andra affärshändelser

Personalkostnader

Fastigheter

Värdepapper

Factoring och leasing

Aktiebolagets inkomstskatt

Årets beskattningsbara resultat

Skattekonto hos Skatteverket


Årsbokslut- Tillgångar

Introduktion till bokslut, bra video på youtube

* Visa


Årsbokslut- Skulder och eget Kapital

Vad är en skuld?

* Visa

Vilka tre kriterier måste vara uppfyllda för att en förpliktelse ska få redovisas som en skuld?

* Visa

Vilka poster ska företagets skulder redovisas på enligt ÅRL?

* Visa

Vilka skulder ska enligt ÅRL redovisas som avsättningar?

* Visa

Förklara räkenskaplig avskrivning enligt huvudregeln?

* Visa

Förklara kompletteringsregeln?

* Visa

Vilka år ska ett emissionsprospekt innehålla?

* Visa

Vad är bokslutsdispositioner?

* Visa

Vad är 3:12 reglerna ?

* Visa


Externa rapporter

Vad står det i ÅRL, 7 kap.

* Visa


Hållbar redovisning

https://eterne.se/wp-content/uploads/2016/01/eterne_hr_digital.pdf

Så här skriver Nordea om ESG:

* Visa


Räkenskapsanalys

Vad är det för information som söks när räkenskaperna analyseras?

* Visa

Vad är räntabilitet?

* Visa

Vad är rörelseresultatet?

* Visa

Räntabilitet på eget kapital före skatt =?

* Visa

Räntabilitet på eget kapital efter skatt =?

* Visa

Sysselsatt kapital =?

* Visa

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital =?

* Visa

Vinstmarginal (VM) =?

* Visa

Kapitalets omsätningshastighet (KOH) =?

* Visa

Räntabilitet på sysselsatt kapital (VM, KOH) =?

* Visa

Vad är soliditet?

* Visa

Vilket är det vanligaste soliditetsmåttet och hur beräknas det?

* Visa

Anläggningsgrad = ?

* Visa

Räntetäckningsgrad = ?

* Visa

Samband mellan räntabilitet och soliditet = ?

* Visa

Vad menas med likviditet?

* Visa

Kassalikviditet =?

* Visa

Balanslikviditet =?

* Visa

Rörelsekapital =?

* Visa


Kassaflödesanalys

Vad är kassaflödesanalys och vilka tre delar brukar den delas upp i?

* Visa